Päevakava

LAEKVERE KOOLI PÄEVAKAVA

2023/24 õa kasvatus- ja õppetöö teema- ,,Liikuvalt kultuurilise mitmekesisuse poole”

 

I ÜLDSÄTTED

1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse.

2. Päevakava täitmisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest.

3. Koolimaja on avatud E-R 07.45- 16.00; üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel suletud; koolivaheaegadel on koolimaja avatud 09.00-12.00 (või kokkuleppel).

4. Õppetöö algab kell 08.00.

5. Ringide töö toimub graafiku alusel pärast koolitunde.

6. Ainekonsultatsioonid toimuvad peale tunde kokkuleppel aineõpetajaga.

7. Õpilasüritused lõppevad üldjuhul hiljemalt kell 22.00.

8. Õpilased lahkuvad koolimajast peale tundide ja ringide lõppu, kui pole teisiti kokku lepitud.

9. Heade ja väga heade trimestrihinnetega õpilased saavad vastavalt tulemustele üks kuni kolm vaba päeva õppeaasta viimasel koolinädalal.

 

II ÕPPETUNDIDE AJAD JA VAHETUNNID

E-N                                                          R

1. 08.00-08.45                                        08.00-08.45 Infotund (kogunemine, klassijuhatajatund)

2. 09.00-09.45                                        1. 09.00-09.45

3. 09.55- 10.40                                       2. 09.55-10.40

4. 10.50-11.35 / 11.00-11.45                  3. 10.50-11.35/ 11.00-11.45

5. 11.55-12.40                                        4. 11.55-12.40

6. 12.50-13.35                                        5. 12.50-13.35

7. 13.45-14.30                                        6. 13.45-14.30

8. 14.40-15.25

 

08.45- 09.00 1.-6.kl puuviljaamps.

Lõunasöök 1.-5.kl kell 10.40- 11.00 ja 6.-9.kl kell 11.35-11.55.

Pikapäevarühma oode kell 13.35-14.00.

 

III TUNNIPLAAN

1. Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel. Õppetunni pikkus on 45 minutit.

2. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 20 minutit.

3. Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt nädalakoormusest ja õppeainete spetsiifikast.

4. Ühes päevas võib läbi viia õpilase kohta ühe kontrolltöö või kuni kaks tunnikontrolli, testi.

5. Ühele õppenädalale võib planeerida kuni kolm kontrolltööd.

 

IV SIHIPÄRANE TEGEVUS PÄRAST ÕPPETUNDE

Sihipärasteks tegevusteks peale õppetunde loetakse huviringe, konsultatsioone, pikapäevarühma tegevusi, arenguvestluseid, töökoosolekuid, klassi- ja kooliüritusi.

 

V PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA

Pikapäevarühma päevakava ja tegevuste eest vastutab pikapäevarühmaõpetaja.

11.55-13.35 õpilaste kogunemine, mängud, ringides osalemine, õppetöö ja vaba aeg.

13.35-14.00 oode

14.00-15.30 õppetöö ja /või vaba aja tegevused, Õpilasbussidele saatmine

 

VI RINGIDE TÖÖ

Ringide töö alustab üldjuhul oktoobrist ja toimub vastavalt ringitöö tunniplaanile. Ringide too sisulise osa eest vastutavad ringijuhendajad.

VII ÕPILASLIINID

Õpilasliinide marsruudid ja kellaajad pannakse paika koostöös Vinni Vallavalitsusega ja avaldatakse enne õppeaasta algust e-päevikus ja kooli kodulehel.

VIII VAHEAJAD 2023/24 ÕA

1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;

2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;

3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;

4) IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;

5) V vaheaeg 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

 

IX TRIMESTRID 2023/24 ÕA

I trimester 01.09- 24.11.2023

II trimester 27.11.2023- 08.03.2024

III trimester 11.03- 12.06.2024

 

X TASEMETÖÖD JA EKSAMID

TASEMETÖÖD:

(1) 4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;

2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;

3)  matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

 

(2) 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;

2) loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;

3)   matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

4) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
    A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;

 

EKSAMID:

1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

2)  matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

4) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.“.

 

XI ROHELISE KOOLI TEEMAD 2023/24 ÕA

 Tervis, heaolu ja toit; kooli-õu; meri ja rannik.

Avaldatud 22.08.2023. Viimati muudetud 18.09.2023.